O nas

Jesteśmy zespołem specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii i integracji sensorycznej. Posiadamy doświadczenie zdobywane w renomowanych placówkach klinicznych i oświatowych.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Novamed działa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458)

Wydawane przez naszą Poradnię opinie są honorowane we wszystkich typach szkół na podstawie art. 71b ust. 3b, art. 71b ust. 2a, art. 16 ust. 10, art. 16 ust. 4, art. 16 ust. 2 w/w ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 228, poz. 1491) Poradnia jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Starosty Brodnickiego pod numerem 51.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.